XE NHẬN LỆNH VẬN CHUYỂN
Ngày 06/03/2015  
NgàyMã lnmSố XeTên Chủ MíaTên Vùng Mía
06/03/2015 11:1820779C 040-94Nguyeãn Hoàng Ñôn Cam An Baéc
06/03/2015 10:0619279D 38-28 Nguyeãn Thò Kim Nga Cam Nghóa
06/03/2015 09:5918979C 038-15Hoà Quoác Baûo Toaøn Cam An Nam
06/03/2015 08:0715438H 68-72 Nguyeãn Caûnh Cam Thaønh Nam
06/03/2015 07:5514837C 021-41Nguyeãn Coâng Trong Cam Thaønh Nam
06/03/2015 06:0411279C 045-79Leâ Vaên Hieäp Nuøng - Cam An Baéc
06/03/2015 05:229979D 67-36 Tröông Quang Taâm Cam An Nam
06/03/2015 09:0417979H 74-63 Hoaøng Thò Hieáu Cam Phöôùc Taây 2
06/03/2015 08:4217379D 16-20 Nguyeãn Hoaøng Haûi Cam Phöôùc Taây 1
06/03/2015 06:5512379C 037-65Traàn Mong Cam Phöôùc Ñoâng 2
05/03/2015 18:5637679D 85-94 Phan Baù Höôùng Cam Thònh Taây 2
06/03/2015 10:4819979H 86-10 Traàn Vaên Anh Baéc Bao Trang - Dieân Ñoàng
06/03/2015 10:3319679D 44-35 Nguyeãn Vaên Tröôûng Ngaõ 2 - Khaùnh Phuù
06/03/2015 10:3119579C 050-76Chaâu Quoác Khaùnh Xoùm 6 - Dieân Taân
06/03/2015 10:2919479C 029-84Haø Söùc Ña Raâm - Khaùnh Thöôïng
06/03/2015 10:0219079H 95-57 Noâng Thò Lieân Axay - Khaùnh Nam
06/03/2015 09:4018779C 030-36Nguyeãn Ngoïc Laønh Ñaát Seùt 2 - Dieân Xuaân
06/03/2015 09:3618679C 031-73Traàn Höôøng Ngaõ 2 - Khaùnh Phuù
06/03/2015 09:3518579C 011-79Loø Thò Lieân Ba Thaùc - Khaùnh Nam
06/03/2015 09:2218378K 33-63 Nguyeãn Hoàng Daâng Suoái Buøn - Soâng Caàu
06/03/2015 08:5217679C 026-59Voõ Töôøng Ba Thaùc Qua Soâng - Khaùnh Nam
06/03/2015 08:4917557H 63-94 Nguyeãn Vaên Quyù Thoân 5 - Dieân Ñoàng
06/03/2015 08:4217177H 87-80 Nguyeãn Vaên Hôïi Caø Nuoâng - Khaùnh Nam
06/03/2015 08:1916079D 06-67 Voõ Vaên Khoan Hoùc Boø - Dieân Laâm
06/03/2015 08:1515779C 036-00Vi Thò Myõ Chi Xoùm 4 - Dieân Taân
06/03/2015 07:4214279C 029-54Traàn Vaên Huøng Xoùm 2 - Dieân Taân
06/03/2015 07:2413479N 19-44 Leâ Ñaêng Löu Caø Nuoâng - Khaùnh Nam
06/03/2015 07:1412779C 025-17Leâ Ngoïc Ly Ba Goø 1 - Dieân Thoï
06/03/2015 06:3012079C 021-12Nguyeãn Taán Bích Ba Goø 2 - Dieân Thoï
06/03/2015 06:2011681C 003-41Hoaøng Vaên Thuaän Baéc Soâng Giang 2
12345
 Trang 1/5

Tổng số xe : 144

Tổng số ngày : 4