XE NHẬN LỆNH VẬN CHUYỂN
Ngày 25/04/2015  
NgàyMã lnmSố XeTên Chủ MíaTên Vùng Mía
25/04/2015 11:4614179N 07-30 Tröông Thích Nuøng - Cam An Baéc
25/04/2015 11:3813979D 48-60 Mang Döôïng Cam Thònh Taây 2
25/04/2015 11:3513879D 85-94 Phan Baù Höôùng Cam Thònh Taây 1
25/04/2015 07:098076K 53-44 Nguyeãn Coâng Trong Cam Thònh Ñoâng
25/04/2015 14:2816679C 041-74Nguyeãn Xuaân Haïnh Baéc Bao Trang - Dieân Ñoàng
25/04/2015 14:2416460C 046-18Voõ Kim Huøng Thoân 2 - Dieân Ñoàng
25/04/2015 14:0516279C 017-82Hoaøng Theá Höõu Baéc Soâng Giang 2
25/04/2015 14:0416179C 051-54Trònh Thò Thu Ngaõ 2 - Khaùnh Phuù
25/04/2015 13:5715979C 015-90Ñaëng Thanh Huøng Xuaân Taây - Dieân Xuaân
25/04/2015 13:4715879D 63-75 Nguyeãn Minh Sôn Xuaân Taây - Dieân Xuaân
25/04/2015 13:3615779H 55-66 Nguyeãn Taán Taây Xoùm 4 - Dieân Taân
25/04/2015 13:2415681C 052-36Phan Thò Thu Thuûy Ba Thaùc - Khaùnh Nam
25/04/2015 13:2015479C 029-70Nguyeãn Nhaïc Xoùm 4 - Dieân Taân
25/04/2015 12:5115179C 011-79Nguyeãn Ngoïc Queá Ba Thaùc - Khaùnh Nam
25/04/2015 12:4115060V 97-03 Nguyeãn Thò Trong Ñoàng Huyeän - Dieân Thoï
25/04/2015 12:2014979N 26-83 Nguyeãn Ñình Thaùi Xuaân Taây - Dieân Xuaân
25/04/2015 12:1514875H 51-67 Huyønh Taán Thaønh Thoân 3 - Dieân Ñoàng
25/04/2015 12:1014747P 03-21 Chu Minh Phöôùc Xoùm 6 - Dieân Taân
25/04/2015 12:0614660C 106-60Huyønh Rôùt Thoân 3 - Dieân Ñoàng
25/04/2015 12:0414579C 054-64Traàn Kim Huy Caàu Keù - Khaùnh Phuù
25/04/2015 12:0214460V 26-57 Hoaøng Vaên Chuaân Khaùnh Bình - Khaùnh Bình
25/04/2015 11:5314251C 126-44Nguyeãn Thò UÙt Oanh Khaùnh Thaønh
25/04/2015 11:3113779C 043-11Huyønh Thanh Hoaøng Khaùnh Thaønh
25/04/2015 10:3713479D 06-67 Phaïm Töôûng Hoùc Boø - Dieân Laâm
25/04/2015 10:2913360C 150-57Traàn Boàng Xoùm 6 - Dieân Taân
25/04/2015 10:2213279N 17-87 Döông Thò Tuyeát Mai Xoùm 6 - Dieân Taân
25/04/2015 10:1613079H 86-10 Nguyeãn Vaên Duõng Baéc Bao Trang - Dieân Ñoàng
25/04/2015 09:5812579C 058-54Traàn Ñình Coâng Thanh Nieân - Soâng Caàu
25/04/2015 09:5512279C 038-24Nguyeãn Thaønh Phi Ba Thaùc Qua Soâng - Khaùnh Nam
25/04/2015 09:5412179C 007-50Nguyeãn Baù Nam Ñaát Seùt 1 - Dieân Xuaân
1234
 Trang 1/4

Tổng số xe : 97

Tổng số ngày : 3