XE NHẬN LỆNH VẬN CHUYỂN
Ngày 01/02/2015  
NgàyMã lnmSố XeTên Chủ MíaTên Vùng Mía
01/02/2015 09:4313279D 97-65 Leâ Vaên Toaøn Suoái Caùt - Suoái Caùt
01/02/2015 09:4213179C 022-18Nguyeãn Leâ Baûo Suoái Caùt - Suoái Caùt
01/02/2015 09:1912479C 025-14Nguyeãn Ñöùc Bình Cam An Baéc
01/02/2015 09:1011979H 65-92 Mía Nhaø Maùy Mía NM Suoái Taân
01/02/2015 08:3910785C 017-02Ñaëng Quoác Thoâng Cam An Nam
01/02/2015 08:1510079C 050-34Ñaëng Trieàn Suoái Taân - Suoái Taân
01/02/2015 07:579579C 040-66Nguyeãn Vaên Ñöùc Cam Taân
01/02/2015 06:135579C 026-96Traàn Vieát Tuøng Cam An Baéc
01/02/2015 05:084179D 58-40 Hoaøng Vaên Leã Cam An Baéc
31/01/2015 22:2833679C 038-15Phaïm Thò Kim Ñieàn Cam An Nam
31/01/2015 22:0333179H 83-63 Phaïm Xuaân Phoá Cam An Nam
31/01/2015 21:3132279C 055-64Leâ Thanh Haûi Nuøng - Cam An Baéc
31/01/2015 20:4130779D 67-36 Ñaëng Ngoïc Huy Cam An Nam
31/01/2015 19:4929479C 015-64Traàn Ñình Saùu Cam An Nam
31/01/2015 19:4729379D 49-23 Nguyeãn Töôûng Cam An Baéc
31/01/2015 19:4029179D 49-99 Traàn Trieäu Minh Cam An Baéc
31/01/2015 19:2228679N 21-25 Nguyeãn Ñöùc Tin Cam An Baéc
31/01/2015 19:1128279C 038-32Ñoaøn Vaên Só Cam Taân
31/01/2015 18:2726779C 001-94Hoà Vaên Trung Cam An Baéc
31/01/2015 18:1125779D 54-70 Phuøng Ñeä Cam An Baéc
31/01/2015 17:1623979N 17-87 Ñoaøn Vaên Só Cam Taân
31/01/2015 01:001179C 028-94Ñoaøn Höõu Huy Cam Nghóa
30/01/2015 07:211679C 043-36Ñoaøn Höõu Huy Cam Nghóa
01/02/2015 09:3212679D 37-92 Cao Vaên Sinh Cam Phöôùc Taây 1
01/02/2015 09:0811879C 057-18Nguyeãn Vinh Laùng Sao
01/02/2015 01:481679C 037-65Traàn Mong Cam Phöôùc Taây 2
01/02/2015 01:181179N 20-83 Hoaøng Thò Hieáu Cam Phöôùc Taây 2
31/01/2015 22:0433279C 050-77Nguyeãn Vinh Laùng Sao
31/01/2015 15:1120579C 040-94Leâ Vaên An Laùng Sao
01/02/2015 10:2614079C 026-40Ñoã Maïnh Höng Caø Thieâu - Khaùnh Hieäp
123456
 Trang 1/6

Tổng số xe : 159

Tổng số ngày : 3